Navigatie

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Curvy King

PRIVACYVERKLARING

Dit is de privacyverklaring van Curvy King, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 6144578, inzake de website Curvyking.nl. Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking door Curvy king en de verwerkingen via onze website Curvyking.nl, alsmede met betrekking tot het gebruik van cookies. 

Curvy king respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van onze website. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u ons verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld.

Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van Curvy king. U dient zich ervan bewust te zijn dat Curvy king niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites, die via een link op onze website bereikbaar zijn. Wij raden u aan bij het via onze website benaderen van websites van derden, telkens de privacy statement en disclaimer te raadplegen.

VERWERKEN PERSOONSGEGEVENS

Het waarborgen van de privacy van de bezoekers van Curvyking.nl is een belangrijke taak voor ons. Door de informatie en de diensten op Curvyking.nl te gebruiken, gaat u akkoord met onze privacy policy en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen.

Curvyking.nl maakt gebruik van verschillende technieken om bij te houden wie de website bezoekt, hoe deze bezoeker zich op de website gedraagt en welke pagina’s worden bezocht. Dit een is een gebruikelijke manier van werken voor websites omdat het informatie oplevert die bijdraagt aan de  kwaliteit van de gebruikerservaring. De informatie die wij, via cookies registreren, bestaat onder meer uit IP-adressen, het type browser en de bezochte pagina’s.

Voor bezoekers die gebruik maken van het contact formulier op onze website vragen wij de volgende gegevens:

Naam contactpersoon (verplicht): om de contactpersoon te identificeren en aan te kunnen spreken

Email adres (verplicht): om contact met u op te nemen voor het beantwoorden van uw vraag/ reactie

Uw gegevens worden door Curvy king zorgvuldig opgeslagen en alleen gebruikt om onze diensten aan u te kunnen leveren of te voorzien van informatie. Uw email adres zal slechts voor dit doel gebruikt worden als u ons daarvoor vooraf toestemming heeft gegeven. Indien u hiervan geen gebruik wenst te maken, kunt u dit per email aan ons doorgeven.

Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt door Curvy king. Wij verstrekken uw bedrijfsgegevens niet aan derden zonder uw toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.

Curvy king heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

U mag ons inzage verzoeken in uw persoonsgegevens. Ook kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, of anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Indien u hiervan geen gebruik wenst te maken, kunt u dit per email aan ons doorgeven.

Bewaartermijn

Curvy king bewaart uw gegevens niet langer dan voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt.

GEBRUIK VAN COOKIES

Curvyking.nl plaatst cookies bij bezoekers. Wij hanteren deze handige en nuttige technieken die het gebruiksgemak verhogen en die onze site zo interessante maken voor elke bezoeker. Wij gebruiken deze cookies om informatie te verzamelen over de pagina’s die gebruikers op onze website bezoeken, om bij te houden hoe vaak bezoekers terug komen en om te zien welke pagina’s het goed doen op onze website. Wij houden tevens bij welke informatie de browser deelt. Deze informatie helpt Curvy king om onze website beter en klantvriendelijker te maken.

Het gebruik van cookies is veilig. Er kan geen persoonlijke informatie, zoals een telefoonnummer of email adres, uit cookies worden herleid.

Indien u geen gebruik wilt maken van cookies, dan kunt u er voor kiezen om deze uit te schakelen. U kunt deze mogelijkheid uitschakelen via uw browser. Houd u er dan wel rekening mee dat de website niet optimaal werkt

Om u inzicht te geven in de informatie die opgeslagen wordt, hebben wij de cookies voor u op een rij gezet. U vindt hieronder cookies bij naam en met hun functionaliteit omschreven.

Het is mogelijk dat derde partijen cookies plaatsen op de website van Curvy king. Deze cookies zijn niet te beïnvloeden door Curvy king.

Curvyking.nl verzamelt geen informatie van kinderen jonger dan 18 jaar. Wij vinden het belangrijk om te zorgen voor extra bescherming voor kinderen die online actief zijn. Wij moedigen ouders en opvoeders aan om samen tijd online te besteden. Op die manier kunt u zien hoe uw kinderen zich online gedragen, wat ze precies online doen en kunt u helpen in het sturen van hun gedrag.

DISCLAIMER

Gebruik van de website van Curvy king betekent de volledige aanvaarding en instemming met onze voorwaarden. Alle gegevens en informatie op de website worden uitsluitend voor informatieve doeleinden  ter beschikking gesteld. Hoewel aan de samenstelling en inhoud van de website de uiterste zorg wordt besteed, kan Curvy king niet garanderen dat de aard en inhoud van de informatie juist is. Aan de inhoud van Curvyking.nl kunnen geen enkele rechten worden ontleend.

De op de website Curvyking.nl getoonde informatie wordt door Curvy king met zorg en aandacht samengesteld. Het is evenwel mogelijk dat informatie die op de website wordt gepubliceerd niet volledig en/ of onjuist is. Curvy king  behoudt zich het recht voor om de website Curvyking.nl te allen tijde te wijzigen, aan te vullen, te corrigeren en eventueel te beëindigen. Curvy king wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van de website uitdrukkelijk van de hand.

AANSPRAKELIJKHEID

Curvy king is op geen enkele wijze aansprakelijk voor welke schade, hoe ook genaamd, die zou kunnen voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website Curvyking.nl en/ of het toepassen, verwerken of ander gebruik van de op de website aanwezige informatie. Curvy king is evenmin aansprakelijk voor schade door mogelijke virussen die uw computer door het gebruik van de website kunnen infecteren of het verlies van programma’s of andere gegevens op uw informatieverwerkingssysteem of anderzins.

 

LEVERINGSVOORWAARDEN:
1. Toepasselijkheid
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Curvy King en op alle met Curvy King aangegane overeenkomsten.
1.2 Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen, indien nadrukkelijk aangegeven, Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten.
1.3 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.
1.4 Indien ook de Koper naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Curvy King ingestemd is.
1.5 De internetsite van Curvy King richt zich uitsluitend op de Nederlandse en Belgische markt.
1.6 Onder "Koper" wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Curvy King in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.
1.7 Curvy King behoudt zich het recht voor deze voorwaarden aan te passen aan wettelijke normen van Nederland.
1.8 Door het gebruik van de internetsite van Curvy King en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden evenals alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.

2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten.
2.1 Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt. Bij aanbiedingen via de internetsite wordt dit kenbaar of telefonisch of per E-mail, gemaakt.
2.2 Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van 2 weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.
2.3 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is overhandigd per e-mail of post is verzonden naar het door Koper opgegeven emailadres of hoofdadres.
2.6 Koper en Curvy King komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.1 en 2.3 is voldaan. Vooral ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Curvy King zullen voor zover de wet dat toelaat, gelden hierbij als een vermoeden van bewijs.
2.7 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt en opgaven van toepasbaarheid met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Curvy King garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie of toepasbaarheid in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

3. Prijzen.
3.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting.
3.2 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding. Deze vermelding staat afgedrukt of wordt vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding. Deze periodes komen altijd met elkaar overeen.
3.3 De Koper is de prijs verschuldigd die Curvy King in haar bevestiging conform artikel 2 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-)fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Curvy King worden gecorrigeerd.
3.4 Bezorgkosten zijn niet inbegrepen in de prijs. Deze bedragen € 3,45 tot 2 kilo en worden verzonden via post.nl
Rembours kosten bedragen € 8,95 extra per zending.

4. Betaling
4.1 Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald: via vooraf overmaken, paypal, eenmalige machtiging, of Ideal.
Vooruitbetaling geschiedt door het orderbedrag o.v.v. het ordernummer over te maken op ING rekening NL34 INGB 0006 8879 60 t.n.v. Curvy King te Amsterdam. Na ontvangst van de betaling wordt de order verwerkt en de goederen verstuurd.

Curvy King kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite of via een schriftelijke mededeling van Curvy King.
4.2Betalen op rekening, deze betaal methode is alleen bestemd voor bedrijven. Betalingen dienen binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen gedaan te worden. Voor deze betaal methode word € 5 euro aan administratie kosten berekend.
4.3In het geval door Curvy King een betalingstermijn is afgesproken geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de Koper in verzuim is, en zal ten alle tijden een incasso buro ingeschakeld worden.
Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder als dan te stellen en overeen te komen voorwaarden.
4.4Bij niet of niet-tijdige betaling zijn de extra kosten altijd voor rekening van koper, deze zullen via een incasso verhaald worden op de koper.
4.5Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Curvy King als gevolg van de niet nakoming door Koper van diens (betaling-)verplichtingen heeft moeten maken.
4.6In geval van niet-tijdige betaling is Curvy King bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.
4.7Betaling die niet gedaan worden binnen de termijn die Curvy King voorsteld, zullen verhaald worden door incasso bedrijf Profinca. Alle daarbij komende kosten zijn voor de koper.

5. Levering en leveringstijd.
5.1 Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft Curvy King ernaar om bestellingen binnen 2 tot 5 ( op voorraad ) werkdagen te verzenden. Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie en geldt nimmer als fatale termijn. Curvy King kan nadere informatie betreffende levertijden vermelden op de internetsite of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter. De maximale levertijd zal 30 dagen bedragen tenzij anders overeengekomen. Mocht deze levertijd niet haalbaar zijn stellen wij u hiervan op de hoogte. U heeft dan het recht om de overeenkomst te ontbinden. Reeds betaalde bedragen worden zo spoedig mogelijk, doch binnen 30 dagen gecrediteerd.
5.2 Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is.Vertragingen zullen aan de Koper per e-mail of telefonisch worden gemeld.
5.3 Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.
5.4 Het risico van verlies of beschadiging van het product die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de klant over op het moment waarop deze aan de klant juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de klant of van een door de klant aan te wijzen derden wordt gebracht.

5.5 Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

6. Ruilen en herroepingrecht
6.1 De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Overeenkomsten met consumentkopers waar uitsluitend gebruik is gemaakt van elektronische communicatie, geldt dat de consumentkoper het recht heeft zonder boete en zonder opgaaf van redenen een herroepingrecht uit te oefenen binnen veertien (14) dagen na aflevering van het product in kwestie.

6.2 Retouren dienen aangemeld te worden op info@curvyking.nl. Na bericht kunt u de retouren terug sturen. Het terug sturen van de retouren geschiedt op eigen kosten. De retouren dienen in originele verpakkingen terug gestuurd te worden en de labels dienen nog aan de kleding te zitten. Retouren dienen binnen 5 dagen na melding terug gestuurd te worden, gebeurt dit na 5 dagen zal de retour geweigerd worden ( mist anders overeen gekomen is ) De retouren kunnen naar dit adres gestuurd worden:

Download hier de retouren formulier.

* Curvy King
* Bernardshawsingel 358
* 1102VG Amsterdam

6.3 Indien de consumentkoper van het herroepingrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt Curvy King zorg voor een terug betaling binnen 3 weken.
6.4Bij omruiling en of retour zending van een bestelling zijn de verzendkosten voor de koper.
6.5 Bestellingen die onjuist retour worden gestuurd ( beschadigd of andere redenen ) zal de koper altijd aansprakelijk worden gesteld hiervoor en zullen deze kosten op de koper verhaald worden.
6.6 Artikelen die afgeprijsd zijn hebben geen recht op geld teruggave, hiervoor word een code gegeven aan de klant waarmee hij een andere bestelling kan plaatsen.
6.7Een bestelling mag maar 1 keer geruild worden.

7. Eigendomsvoorbehoud
7.1 Na volledige betaling is het product eigendom van de klant.

8. Garantie en aansprakelijkheid
8.1 Curvy King garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.
8.2 Het aankoopbewijs geldt als bewijs met betrekking tot de garantie.
8.3 Curvy King is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Curvy King. Curvy King is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en omzetderving.
8.5 Indien Curvy King, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.
8.6 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:
- indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Curvy King of de fabrikant zijn verricht; - indien de originele factuur niet kan worden overlegd, is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt;
- indien gebreken die het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
- indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatigheid.
8.8 De Koper is gehouden Curvy King te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de overeenkomst tegen Curvy King mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen.
De Koper is verplicht het product aan Curvy King  te retourneren om zodoende een goede beoordeling en afhandeling van de garantieaanspraak te bewerkstelligen. Indien een klacht gegrond wordt verklaard verplicht Curvy King zich tot het leveren van een gelijkwaardig product mits anders overeengekomen.
8.9 Naast deze garantiebepalingen blijven wettelijke garantiebepalingen van kracht.
Een eventueel door het bedrijf als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten die de consument jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet en de overeenkomst op afstand.
Een eventueel door de fabrikant of de importeur verleende garantie doet niets af aan de rechten die de consument jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet, de overeenkomst op afstand en de door het bedrijf verleende garantie.

9. Overmacht
9.1 In geval van overmacht is Curvy King niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

10. Intellectuele eigendom.
10.1 De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij Curvy King, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

11. Persoonsgegevens.
11.1 Curvy King zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. Curvy King neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter.
12.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

13. Links

13.1 De site van Curvy King kan advertenties van derden of koppelingen naar andere sites bevatten. Op het privacy beleid van deze derden of hun sites heeft Curvy King geen invloed en is daarvoor niet verantwoordelijk.

13.2 Privacy Policy.
Curvy King respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Curvy King zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.

Curvy King gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren:

* Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.
* Om het winkelen bij Curvy King zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling en het gebruik van onze diensten op. Hierdoor kunnen wij de website personaliseren.
*Wij gebruiken uw e-mailadres om u te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u zich uitschrijven door ons een mail te sturen naar info@curvyking.nl
* Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.
* Als u besluit een recensie te schrijven, kunt u zelf kiezen of u uw naam of andere persoonlijke gegevens toevoegt. We zijn benieuwd naar de meningen van onze bezoekers, maar behouden het recht bijdragen die niet aan onze sitevoorwaarden voldoen niet te publiceren.
* Als u reageert op een actie of prijsvraag, vragen wij uw naam, adres en e-mailadres. Deze gegevens gebruiken we om de actie uit te voeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken, en de respons op onze marketingacties te meten.

Curvy King verkoopt uw gegevens niet
Curvy King zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Cookies
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Curvy King gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het winkelen bij Curvy King geen cookies ontvangt.

Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van Curvy King, dan kunt u contact met ons opnemen. Onze klantenservice helpt u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. In geval wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.

14. Uw rechten

14.1 U kunt altijd aan Curvy King vragen welke gegevens over u worden verwerkt. Hiertoe kunt u een e-mail sturen. Ook kunt u per e-mail aan Curvy King vragen verbeteringen, aanvullingen of andere correcties aan te brengen, die Curvy King zo spoedig mogelijk zal verwerken. Indien u geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie dan kunt u Curvy King hiervan op de hoogte stellen. Toezenden van informatie gebeurt alleen maar als u daarvoor uw emailadres heeft opgegeven.

KVK nummer  61445789
BTW nummer NL195863872B01

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Curvy King

LEVERINGSVOORWAARDEN:
1. Toepasselijkheid
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Curvy King en op alle met Curvy King aangegane overeenkomsten.
1.2 Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen, indien nadrukkelijk aangegeven, Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten.
1.3 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.
1.4 Indien ook de Koper naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Curvy King ingestemd is.
1.5 De internetsite van Curvy King richt zich uitsluitend op de Nederlandse en Belgische markt.
1.6 Onder "Koper" wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Curvy King in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.
1.7 Curvy King behoudt zich het recht voor deze voorwaarden aan te passen aan wettelijke normen van Nederland.
1.8 Door het gebruik van de internetsite van Curvy King en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden evenals alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.

2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten.
2.1 Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt. Bij aanbiedingen via de internetsite wordt dit kenbaar of telefonisch of per E-mail, gemaakt.
2.2 Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van 2 weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.
2.3 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is overhandigd per e-mail of post is verzonden naar het door Koper opgegeven emailadres of hoofdadres.
2.6 Koper en Curvy King komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.1 en 2.3 is voldaan. Vooral ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Curvy King zullen voor zover de wet dat toelaat, gelden hierbij als een vermoeden van bewijs.
2.7 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt en opgaven van toepasbaarheid met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Curvy King garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie of toepasbaarheid in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

3. Prijzen.
3.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting.
3.2 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding. Deze vermelding staat afgedrukt of wordt vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding. Deze periodes komen altijd met elkaar overeen.
3.3 De Koper is de prijs verschuldigd die Curvy King in haar bevestiging conform artikel 2 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-)fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Curvy King worden gecorrigeerd.
3.4 Bezorgkosten zijn niet inbegrepen in de prijs. Deze bedragen € 3,45 tot 2 kilo en worden verzonden via post.nl
Rembours kosten bedragen € 8,95 extra per zending.

4. Betaling
4.1 Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald: via vooraf overmaken, paypal, eenmalige machtiging, of Ideal.
Vooruitbetaling geschiedt door het orderbedrag o.v.v. het ordernummer over te maken op ING rekening NL34 INGB 0006 8879 60 t.n.v. Curvy King te Amsterdam. Na ontvangst van de betaling wordt de order verwerkt en de goederen verstuurd.

Curvy King kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite of via een schriftelijke mededeling van Curvy King.
4.2Betalen op rekening, deze betaal methode is alleen bestemd voor bedrijven. Betalingen dienen binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen gedaan te worden. Voor deze betaal methode word € 5 euro aan administratie kosten berekend.
4.3In het geval door Curvy King een betalingstermijn is afgesproken geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de Koper in verzuim is, en zal ten alle tijden een incasso buro ingeschakeld worden.
Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder als dan te stellen en overeen te komen voorwaarden.
4.4Bij niet of niet-tijdige betaling zijn de extra kosten altijd voor rekening van koper, deze zullen via een incasso verhaald worden op de koper.
4.5Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Curvy King als gevolg van de niet nakoming door Koper van diens (betaling-)verplichtingen heeft moeten maken.
4.6In geval van niet-tijdige betaling is Curvy King bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.
4.7Betaling die niet gedaan worden binnen de termijn die Curvy King voorsteld, zullen verhaald worden door incasso bedrijf Profinca. Alle daarbij komende kosten zijn voor de koper.

5. Levering en leveringstijd.
5.1 Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft Curvy King ernaar om bestellingen binnen 2 tot 5 ( op voorraad ) werkdagen te verzenden. Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie en geldt nimmer als fatale termijn. Curvy King kan nadere informatie betreffende levertijden vermelden op de internetsite of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter. De maximale levertijd zal 30 dagen bedragen tenzij anders overeengekomen. Mocht deze levertijd niet haalbaar zijn stellen wij u hiervan op de hoogte. U heeft dan het recht om de overeenkomst te ontbinden. Reeds betaalde bedragen worden zo spoedig mogelijk, doch binnen 30 dagen gecrediteerd.
5.2 Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is.Vertragingen zullen aan de Koper per e-mail of telefonisch worden gemeld.
5.3 Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.
5.4 Het risico van verlies of beschadiging van het product die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de klant over op het moment waarop deze aan de klant juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de klant of van een door de klant aan te wijzen derden wordt gebracht.

5.5 Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

6. Ruilen en herroepingrecht
6.1 De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Overeenkomsten met consumentkopers waar uitsluitend gebruik is gemaakt van elektronische communicatie, geldt dat de consumentkoper het recht heeft zonder boete en zonder opgaaf van redenen een herroepingrecht uit te oefenen binnen veertien (14) dagen na aflevering van het product in kwestie.

6.2 Retouren dienen aangemeld te worden op info@curvyking.nl. Na bericht kunt u de retouren terug sturen. Het terug sturen van de retouren geschiedt op eigen kosten. De retouren dienen in originele verpakkingen terug gestuurd te worden en de labels dienen nog aan de kleding te zitten. Retouren dienen binnen 5 dagen na melding terug gestuurd te worden, gebeurt dit na 5 dagen zal de retour geweigerd worden ( mist anders overeen gekomen is ) De retouren kunnen naar dit adres gestuurd worden:

Download hier de retouren formulier.

* Curvy King
* Bernardshawsingel 358
* 1102VG Amsterdam

6.3 Indien de consumentkoper van het herroepingrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt Curvy King zorg voor een terug betaling binnen 3 weken.
6.4Bij omruiling en of retour zending van een bestelling zijn de verzendkosten voor de koper.
6.5 Bestellingen die onjuist retour worden gestuurd ( beschadigd of andere redenen ) zal de koper altijd aansprakelijk worden gesteld hiervoor en zullen deze kosten op de koper verhaald worden.
6.6 Artikelen die afgeprijsd zijn hebben geen recht op geld teruggave, hiervoor word een code gegeven aan de klant waarmee hij een andere bestelling kan plaatsen.
6.7Een bestelling mag maar 1 keer geruild worden.

7. Eigendomsvoorbehoud
7.1 Na volledige betaling is het product eigendom van de klant.

8. Garantie en aansprakelijkheid
8.1 Curvy King garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.
8.2 Het aankoopbewijs geldt als bewijs met betrekking tot de garantie.
8.3 Curvy King is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Curvy King. Curvy King is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en omzetderving.
8.5 Indien Curvy King, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.
8.6 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:
- indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Curvy King of de fabrikant zijn verricht; - indien de originele factuur niet kan worden overlegd, is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt;
- indien gebreken die het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
- indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatigheid.
8.8 De Koper is gehouden Curvy King te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de overeenkomst tegen Curvy King mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen.
De Koper is verplicht het product aan Curvy King te retourneren om zodoende een goede beoordeling en afhandeling van de garantieaanspraak te bewerkstelligen. Indien een klacht gegrond wordt verklaard verplicht Curvy King zich tot het leveren van een gelijkwaardig product mits anders overeengekomen.
8.9 Naast deze garantiebepalingen blijven wettelijke garantiebepalingen van kracht.
Een eventueel door het bedrijf als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten die de consument jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet en de overeenkomst op afstand.
Een eventueel door de fabrikant of de importeur verleende garantie doet niets af aan de rechten die de consument jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet, de overeenkomst op afstand en de door het bedrijf verleende garantie.

9. Overmacht
9.1 In geval van overmacht is Curvy King niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

10. Intellectuele eigendom.
10.1 De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij Curvy King, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

11. Persoonsgegevens.
11.1 Curvy King zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. Curvy King neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter.
12.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

13. Links

13.1 De site van Curvy King kan advertenties van derden of koppelingen naar andere sites bevatten. Op het privacy beleid van deze derden of hun sites heeft Curvy King geen invloed en is daarvoor niet verantwoordelijk.

13.2 Privacy Policy.
Curvy King respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Curvy King zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.

Curvy King gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren:

* Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.
* Om het winkelen bij Curvy King zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling en het gebruik van onze diensten op. Hierdoor kunnen wij de website personaliseren.
*Wij gebruiken uw e-mailadres om u te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u zich uitschrijven door ons een mail te sturen naar info@curvyking.nl
* Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.
* Als u besluit een recensie te schrijven, kunt u zelf kiezen of u uw naam of andere persoonlijke gegevens toevoegt. We zijn benieuwd naar de meningen van onze bezoekers, maar behouden het recht bijdragen die niet aan onze sitevoorwaarden voldoen niet te publiceren.
* Als u reageert op een actie of prijsvraag, vragen wij uw naam, adres en e-mailadres. Deze gegevens gebruiken we om de actie uit te voeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken, en de respons op onze marketingacties te meten.

Curvy King verkoopt uw gegevens niet
Curvy King zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Cookies
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Curvy King gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het winkelen bij Curvy King geen cookies ontvangt.

Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van Curvy King, dan kunt u contact met ons opnemen. Onze klantenservice helpt u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. In geval wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.

14. Uw rechten

14.1 U kunt altijd aan Curvy King vragen welke gegevens over u worden verwerkt. Hiertoe kunt u een e-mail sturen. Ook kunt u per e-mail aan Curvy King vragen verbeteringen, aanvullingen of andere correcties aan te brengen, die Curvy King zo spoedig mogelijk zal verwerken. Indien u geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie dan kunt u Curvy King hiervan op de hoogte stellen. Toezenden van informatie gebeurt alleen maar als u daarvoor uw emailadres heeft opgegeven.

KVK nummer 61445789
BTW nummer NL195863872B01
(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Gastenboek

  • 17-03-2019 - Ik reed op de auto snelweg en zag de auto,...  lees meer
  • 25-01-2019 - Showbox is a popular APK-app for an Android device. It...  lees meer
  • 27-05-2018 - Hoi, jullie hadden xxl elastische riemen in wit rood en...  lees meer
Plaats een bericht

Nieuwsbrief

Meld je aan voor de Curvy King nieuwsbrief
Aanmelden

Vind Curvy King op Social media:

 

© 2015 - 2019 Curvy King | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel